skip to Main Content

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk

Son yıllarda Bomi Group, hem şirket içinde sürdürülebilirlik ilkelerinin geliştirilmesi hem de paydaşlarımızla paylaşılan uluslararası bir sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanması amacıyla, sürdürülebilir lojistik kültürünün oluşturulması adına giderek artan bir çaba sarf etmektedir.

2017’de Bomi Group SOS-LOG’a(LINK) katılmaya karar verir. SOS-LOG 12 yıl önce sürdürülebilir lojistik alanında uluslararası farkındalığı ve görünürlüğü arttırmak adına kurulmuştur. SOS-LOG’un içinde barındırdığı üyeler lojistik ve bilgi teknolojileri uzmanları, üniversite profesörleri, yenilikçiler, çevreciler, girişimciler, lojistik, üretim ve bilgi işlem teknolojileri sektörlerinden olup, tek bir amaç altında birleşmişlerdir; etkin ve aynı zamanda çevresel, ekonomik ve sosyal şartlar açısından da sürdürülebilir lojistiği geliştirebilmek.

Bomi Group, sürdürülebilirliğin; çalışanları, müşterileri ve her gün temin ettiği hizmetlerin alıcıları için vazgeçilmez bir öğe olduğunu düşünmektedir. 30 yılı aşkın bir süredir Bomi Group, her gün yüzleştiği ve DNA’sını oluşturan kalite hedeflerinin ötesinde, insanların sağlığı ve tam müşteri memnuniyetini sağlama arayışı içindedir.

Değerlerimiz ve Taahhütlerimiz

BOMI Group, faaliyetlerini profesyonel uzmanlıkla “ele alır”, insanların yaşam kalitelerini korumalarına yardımcı olarak “sağlığın” insani değeri ile ilgilenir ve müşterilerinin memnuniyetini “önemser”.

Güvenlik ve çevresel sorumluluk bizim için temel değerlerdir ve yaptığımız her şeyin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikasını doğru bir şekilde benimsemenin ve işimize entegre etmenin küresel olarak başarılı olmak için kilit bir faktör olduğuna inanıyoruz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

BOMI Group ve bağlı kuruluşları ve iştirakleri, çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve diğer ilgili paydaşlarımızın güvenliğine kendini adamıştır. BOMI, kurumsal sorumluluğunun bir parçası olarak, hem operasyonel hem de lojistik faaliyetlerde, insanlara veya çevreye zarar verebilecek veya zarar verebilecek kazaları ve olayları önleyen bir güvenlik kültürünü teşvik eder ve paylaşır.

ÇEVRE KORUMA

BOMI Grubu, çevreyi koruma sorumluluğunu kabul eder ve bu nedenle gelecek nesiller için sağlıklı ve temiz bir çevre sağlamak için çevresel etkisini kademeli olarak iyileştirmek ve aynı zamanda paydaşlarına olan bağlılığını görünür kılmak ister.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

BOMI Group, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH’ler) benimsemektedir ve özellikle “sağlıklı yaşamları sağlamayı ve her yaştan herkes için refahı teşvik etmeyi” amaçlayan İyi Sağlık ve Refah Hedefi’ne (SKH 3) ve “iklim değişikliği ve  etkileriyle mücadele etmek için acil harekete geçmeyi” amaçlayan İklim eylem hedefine (SKH 13) bağlıdır. Bu SGÇ Politikasını onaylayarak, BOMI, BM SKH’lerinin şirket işine uygun olarak gerçekleştirilmesine daha iyi bir katkı sağlayacaktır.

SGÇ Politikası hedefleri

BOMI, bu Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikasını benimseyerek şunları amaçlamaktadır:

 • Ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere ve ayrıca yasal ve müşteri gereksinimlerine uymak, sadece yasal bir zorunluluk olduğu için değil, aynı zamanda sorumlu bir iş yaklaşımı izlediğimiz için;
 • BOMI’nin süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini, kaliteli hizmetlerin sunulmasını, ekonomik istikrarını ve iş büyümesini SGÇ risklerini önlemek ve yönetmek;
 • Sağlık, güvenlik ve çevre koruma açısından çabalarını ve performansını artırmak, SGÇ sorunları ile ilgili hoş olmayan olayların neden olduğu potansiyel dış itibar zararlarını önlemek;
 • Kazalardan, yaralanmalardan ve işle ilgili hastalıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere çalışanların veya üçüncü tarafların (kullanıcılar, ziyaretçiler, tedarikçiler vb.) maruz kalabileceği riskleri kademeli olarak azaltmak, böylece SGÇ’nin genel maliyetlerini en aza indirmek;
 • Çalışanlarını, tedarikçilerini, yüklenicilerini ve diğer ilgili paydaşlarını sürdürülebilirlik yoluna aktif olarak dahil etmek;
 • Sürdürülebilir kalkınma kültürünü teşvik etmek ve eğitim ve farkındalık artırıcı girişimlerle şirketin içinde ve dışında yaklaşmak.

SGÇ Beyanı

BOMI’nin küresel liderliği, bu SGÇ Politikasının tam olarak uygulanmasına kendini adamıştır ve tüm şirket seviyelerinde uyumluluğundan sorumludur.

Yıllar geçtikçe BOMI, çalışanlarını, yüklenicilerini ve diğer ilgili paydaşlarını ve çevreyi korumak için farklı prosedürler ve uygulamalar geliştirdi ve uygulamaya koydu. Grup tarafından uygulanan başlıca faaliyetler aşağıda listelenmiştir:

SGÇ STRATEJİSİ

 • Küresel ve yerel SGÇ amaç ve hedeflerini belirlemek;
 • SGÇ performansını küresel ve yerel düzeyde izlemek ve SGÇ hedeflerine ulaşmak amacıyla periyodik iç denetim yapmak;
 • Çalışanlarını ve ilgili hizmet şirketlerinin çalışanlarını, SGÇ uygulamalarının tanımlanması, izlenmesi ve iyileştirilmesi süreçlerine dahil etmenin yanı sıra işçiler ve onların güvenlik temsilcileri ile istişare yoluyla;
 • Tüm yasal kontrolleri ve güvenlik gerekliliklerini takip ederek tehlikeli ürünleri yönetmek;
 • tüm çalışanlarımıza hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı, ayrıca sağlık programları, dengeli bir çalışma hayatı ve memnuniyet ve bağlılık sağlamaya yönelik eylem ve faydalarla sağlamaktır.

SGÇ FARKINDALIK GELİŞTİRME VE İLETİŞİ

 • Tüm çalışanlara sağlık, güvenlik ve çevre konularının yanı sıra Politikamızdaki ve düzenleyici çerçevemizdeki yeni gelişmeler hakkında sürekli eğitim ve öğretim sağlamak;
 • Bu Politikaya olan bağlılığını bağlı kuruluşlarına, bağlı kuruluşlarına ve yüklenicilerine iletmek ve desteklerini aramak;
 • Ortaklarının BOMI’nin SGÇ gerekliliklerine saygı ve uyum sağlamayı taahhüt etmesini sağlamak.

SGÇ İZLEME VE İYİLEŞTİRME

 • Düzenli kontrol ve denetimler yoluyla ürün ve hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini sağlamak;
 • SGÇ konularını göz önünde bulundurarak kritik tedarikçiler üzerinde düzenli denetimler yapmak;
 • Özellikle mümkün olan yerlerde yenilenebilir enerji sistemlerini kullanarak doğal kaynak tüketimini izlemek ve azaltmak;
 • Şirketin ve Grubun Karbon Ayak İzini azaltmak için düzeltici eylemler benimsemek amacıyla filo sera gazı (GHG) emisyonlarını izlemeyi amaçlayan bir aracı kademeli olarak geliştirmek.

ÇEVRE KORUMA

 • Tehlikeli ve tehlikesiz atık üretimini azaltmanın yanı sıra geri dönüşüm ve diğer geri kazanım operasyonlarını teşvik etmek için kirliliği önlemek ve atık yönetimi stratejisini benimsemek;
 • Çevresel etkisini en aza indirmek, döngüsel ekonomi ilkelerini de benimsemek; BOMI özellikle su ve enerji gibi kaynakların kullanımını azaltmakta, atıkları yeniden kullanmakta ve geri dönüştürmektedir.

BOMI, paydaşlarının gereksinimlerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini (gelecektekiler dahil) giderek daha fazla karşılamak için yönetim sisteminin ve ilgili tüm iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi kavramına öncelik vermek için bu SGÇ Politikasını tasarlamış ve benimsemiştir.

SGÇ Beyanı

BOMI’nin küresel liderliği, bu SGÇ Politikasının tam olarak uygulanmasına kendini adamıştır ve tüm şirket seviyelerinde uyumluluğundan sorumludur.

Back To Top